Toimeksiantojen yleiset ehdot

ASIANAJOTOIMISTO AKI AAPIO OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Toimeksiannon hoitaminen

1.1. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy sitoutuu kiinnittämään toimeksiantoon sen edellyttämät tarpeelliset ja ammattitaitoiset resurssit.

1.2. Toimeksianto hoidetaan asiakkaan antamien ohjeiden sekä Suomen Asianajajaliiton asianajajia koskevien säännösten ja ohjeiden, kuten hyvän asianajajatavan mukaisesti ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan etu huomioiden. Suomen Asianajajaliiton asianajajia koskeviin säännöksiin ja ohjeisiin voi tutustua osoitteessa: www.asianajajaliitto.fi.

1.3. Toimeksianto hoidetaan, mikäli tarkkaa aikaa ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa.

1.4. Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä. Jos toimeksisaaja on tilapäisesti estynyt hoitamasta toimeksiantoon kuuluvaa tehtävää määrättynä ajankohtana (esim. avustaminen oikeudessa), voidaan kyseisen tehtävän hoitamiseen käyttää ulkopuolista, vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä. Asiasta on ilmoitettava toimeksiantajalle niin pian kuin se esteen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

1.5.  Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään apuna toimeksiannon hoitamisessa ulkopuolisia henkilöitä ja hankkimaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun tämä on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tästä aiheutuu toimeksiannon laajuuteen nähden merkittäviä kustannuksia, on ulkopuolisen avun hankkimisesta sovittava etukäteen toimeksiantajan kanssa.

1.6. Asiakas vastaa siitä, että se on toimittanut ja toimittaa kaiken toimeksiannon kannalta tarpeellisen ja oleellisen tiedon ja materiaalin Asianajotoimisto Aki Aapio Oy:lle.

1.7. Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja asiakkaalle toimeksiantosopimuksessa mainittuun tai toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sekä siihen sähköpostiosoitteeseen, josta toimeksiantaja on ollut toimeksisaajaan yhteydessä.

2. Palkkiot, kulut, ennakkomaksu sekä laskutus

2.1. Toimeksiannon hoitamisesta veloitetaan palkkio käytetyn työajan mukaan. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy:n tuntiveloitushinnat vaihtelevat 250-350 €/h välillä lisättynä 24 %:n arvonlisäverolla (eli yhteensä 310 – 434 €/h) ja kussakin toimeksiannossa sovittava tuntiveloitushinta määräytyy toimeksiannon luonteen, tehtävän laadun ja aikataulun mukaan.

2.2. Palkkion määrään korottavasti vaikuttavia seikkoja ovat tehtävän hoitaminen vieraalla kielellä tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, tehtävän suorittaminen asianajajasta riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä tai säännöllisen työajan ulkopuolella sekä tehtävän poikkeuksellisen vaikea laatu ja sen hoitamisen edellyttämä erityinen asiantuntemus, kokemus tai ammattitaito.

2.3. Toimeksiannon jatkuessa seuraavalle kalenterivuodelle, Asianajotoimisto Aki Aapio Oy:llä on oikeus palkkioperusteitaan muuttaessaan korottaa myös tämän toimeksiannon uuden kalenterivuoden aikana tehtävien toimenpiteiden palkkioperustetta siitä alkaen, kun asiakas on saanut korotuksesta tiedon.

2.4. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki toimenpiteet ja kulut, jotka perustuvat toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin tai jotka on tehty asiakkaan nimenomaisesta vaatimuksesta.

2.5. Palkkio veloitetaan mahdollisten toimeksiantoon liittyvien matkojen osalta toimeksiannossa sovellettavan tuntiveloituksen mukaisesti, ellei muusta veloitusperusteesta ole sovittu.

2.6. Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta veloitetaan suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, matka- ja majoituskulut sekä asiakkaan pyynnöstä suoritetusta tavanomaisesta poikkeavasta kopioinnista aiheutuvat kulut. Suoranaiset kulut laskutetaan toteutuneiden kulujen perusteella ja niihin lisätään arvonlisävero. Suoranaiset kulut yksilöidään laskussa.

2.7. Asiakkaalta voidaan edellyttää tehtävän vastaanottamisen ehtona ennakkoa palkkion ja kulujen varalle. Mahdollinen ennakkomaksu eritellään lopullisessa asianajolaskussa sekä otetaan siinä vähennyksenä huomioon.

2.8. Toimeksiannossa käytettäville muille asiantuntijoille annettavat toimeksiannot tilataan asiakkaan lukuun ja laskutus osoitetaan suoraan asiakkaalle.

2.9. Asiakas on velvollinen maksamaan nekin kohdassa 2.4 tarkoitetut palkkiot ja kulut, jotka oikeusturvavakuutusyhtiön mahdollisella päätöksellä jäävät vakuutuksesta korvaamatta.

2.10. Tuomioistuimen mahdollinen ratkaisu, jolla vastapuoleen kohdistettu vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään kokonaan tai osittain, ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen.

2.11. Laskutuksessa pienin veloitusjakso on alkava 15 minuuttia.

2.12. Laskun maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko on korkolain 4 §:n mukainen.

2.13. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy laskuttaa asiakasta kuukausittain, ellei toisin ole sovittu. Jos on sovittu laskutuksen tapahtuvan oikeusturvavakuutuksesta, Asianajotoimisto Aki Aapio Oy laskuttaa asiakasta oikeusturvavakuutuksen enimmäismäärän ylittäviltä osin kuukausittain.

2.14. Ulkopuolisille maksettavat palkkio-/kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen.

3. Vastuunrajoitus ja vastuuvakuutus

3.1. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy vastaa vain välittömistä vahingoista. Vastuunrajoitus on 200.000 euroa taloudellisissa vahingoissa ja 10.000 euroa henkilö- ja esinevahingoissa.

3.2. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy ylläpitää vastuuvakuutusta.

3.3. Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on: Lähitapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Y-tunnus: 0139557-7) ja sen yhteystiedot ovat: Laurinkatu 28, 08100 LOHJA, puhelinnumero: 02 777 1320.

4. Riitaisuudet

4.1. Toimeksiantosuhteeseen liittyvät riitaisuudet käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa tai mikäli riita koskee palkkiota ja asiakas niin haluaa, hänellä on oikeus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Suomen Asianajajaliiton palkkioriitamenettelyssä.

4.2. Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle.

4.3. Toimeksiantosuhteeseen liittyviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia.

5. Kuluttajansuojalain (1978/38) mukainen ennakkotietojenantovelvollisuus

5.1. Tämä ennakkotietojenantovelvollisuutta kuluttajasuhteissa koskeva kohta perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ään ja tulee sovellettavaksi kaikissa kuluttajansuojalain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, joissa luonnollinen henkilö hankkii palvelun pääasiassa muuta tarkoitusta kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

5.2. Asianajopalvelun tarjoaja

Asianajotoimisto Aki Aapio Oy (y-tunnus: 3420147-6) 

Osoite: Rantalinna, Rantakatu 13 V, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: +358 40 681 9066
Sähköposti: info@akiaapio.fi / etunimi.sukunimi@akiaapio.fi
Kotisivut: www.akiaapio.fi 

 Arvonlisäverotunniste FI34201476

5.3. Hinnan määräytyminen ja maksuehdot

Toimeksiannon hinta määräytyy yleisten ehtojen 2. kohdassa tarkemmin eritellyn mukaisesti.

5.4. Toimeksiantosuhteen täyttäminen ja sen voimassaolo

Määräykset toimeksiannon hoitamisesta ovat yleisten ehtojen 1. kohdassa.

Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman erillistä irtisanomista.

5.5. Toimeksiantosuhteen päättäminen ja tehtävästä luopuminen

Toimeksiantajalla on oikeus päättää toimeksiantosuhde välittömin vaikutuksin koska tahansa syytä ilmoittamatta. Asianajotoimisto Aki Aapio Oy:llä on oikeus luopua tehtävästä vain hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

5.6. Peruuttamisoikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa etämyyntitilanteessa

Toimeksiantajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa etämyyntitilanteessa ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi sähköpostilla) 14 päivän kuluessa Toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen tultua peruutetuksi kaikki toimeksiantajalta saadut suoritukset palautetaan toimeksiantajalle kuluttajansuojalain 6 luvun 17 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Toimeksisaajalla on oikeus laskuttaa toimeksiantajalta kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukainen kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on aloitettu kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:ssä tarkoitetun, toimeksiantajan nimenomaisen pyynnön vuoksi. Palkkion maksuun voidaan käyttää toimeksiantajan tekemää ennakkomaksua.

Peruuttamisoikeutta ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisessa tilanteessa, jossa toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan ennen peruuttamisajan päättymistä toimeksiantajan nimenomaisen pyynnön takia.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta 14 päivän kuluttua siitä, kun toimeksiantaja on ilmoittanut vastaanottaneensa Toimeksiantovahvistuksen, ellei hän ole nimenomaan erikseen pyytänyt toimeksiannon aloittamista välittömästi.

5.7. Oikeus saattaa riita Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi

Suomen Asianajajaliitto valvoo asianajajien toimintaa ja valvonta-asiana voidaan selvittää, onko asianajaja noudattanut hyvää asianajajatapaa. Toimeksiantajalla on oikeus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Suomen Asianajajaliitto, Valvontalautakunnan valvontayksikkö

Postiosoite: PL 13, 00101
Puhelinnumero: (09) 6866 1250
Sähköpostiosoite: info@valvontalautakunta.fi
Kotisivut: www.valvontalautakunta.fi

Kuluttajariitalautakunta

Postiosoite: PL 3066, 00531 Helsinki
Puhelinnumero: 029 566 5200
Sähköpostiosoite: kril@oikeus.fi
Kotisivut: www.kuluttajariita.fi